Porovnanie znení vieroučného bodu o stvorení

Téma: Různé vydal:

Ponúkam trochu podrobnejšie spracované porovnanie znení vieroučných bodov o stvorení s krátkym komentárom. Prikladám aj anglické znenie navrhovaných zmien, ktoré boli predložené delegátom konferencie v San Antoniu.

FundamentalBeliefs

Stvorenie-Porovnanie

 

2 Komentáře

2 Komentáře k článku “Porovnanie znení vieroučného bodu o stvorení”

 1. Tomáš Plechatý napsal:

  Ještě stručně:

  Je dobrý důvod proč jednotná církev pod Božím vedením odhlasovala uzavřený kánon.

  ,,Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,“(2 Tm3,16)

  Dnešní bible má asi 1600 stran. Už to dělá problém většině křesťanů co nejsou zamilovaní do Ježíše, aby ji vůbec někdy za život přečetli celou, aby jim Duch Svatý mohl ty části připomínat.

  Když přijímáš další trvalé a autoritativní zdroje pravdy od Boha a zapíšeš je, tak už tím vlastně chceš po ostatních aby je respektovali, tedy nejprve, aby věděli co v nich je, aby je přečetli.

  Nakládáš tím na sebe břemeno přečíst cca 50 000stran rukopisů od této prorokyně a přitom jak říkám, určitě jich má Bůh na světě mnohem víc, proč pak nehledáš a poctivě nečteš a nerozlišuješ zda jsou z Boha i ty ostatní??

  Chceš po každém adventistovi, aby poctivě přečetl ne 1600 ale 51600 stran textu a pak tomu všemu byl věrný?

  Do roku 1844 stačilo 1600 stran a najednou potřebuješ dalších 50 000?

  Jestliže je ale nepotřebuješ číst, tak ani nejsou závazné ne?
  Jak potom může být trvalým a autoritativním zdrojem, když to nikdo nečte, nebo čte jen něco?

  ,,Nadto pak zbývá, synu můj, říci : Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo.“ Kazatel 12,12

 2. Tomáš Plechatý napsal:

  Jiří Pospíšilíku pokusím se ti to vysvětlit jak jsem to myslel.

  Zásadou ,,Sola Scriptura“ jsem myslel protestantskou zásadu která se skrývá za českým překladem této zkratky – ,,jedině písmo“

  Protestanté tím mysleli, že ,,jedině písmo“ je obecně platným a závazným zjevením Boží vůle, pro všechny doby a všechna místa. A proto jedině písmem můžeme rozsuzovat a poměřovat jakákoliv učení, kázání i proroctví.

  Tím se nezavrhují svědectví Ježíšova – Duch Svatý prorokující skrze lidi.
  Již za apoštola pavla byl prorok Agabos a další prorokyně dcery jednoho jáhna tuším.

  Jde o to, že ta zásada vyjadřuje víru, že COKOLIV!!!!!!!! mimo kánon bible už nemá statut ,,obecně platné Boží vůle pro všechna místa a všechny doby“ tedy, že to je nezbytné pro křesťany jako základ.

  Jiné zdroje Božího vedení – proroci, další epištoly stejných apoštolů, dokonce i kdyby se našlo další učení a skutky Ježíše za jeho života zde – mohou být také církví poučením, nápomocí, povzbuzením, nápravou atd.

  Ale!!!! Vždy jsou omezeny buď časově, nebo místně, většinou oboje.

  Tedy jakýkoliv další prorok včetně Ellen whiteové má funkci omezenou – pro určité lidi v určité době a v určitém místě.

  Není možné poselství jakéhokoliv proroka petrifikovat – vytesat do kamene nebo na papír a udělat z něj od té doby navždy a pro všechny potřebnou Boží vůli!!

  Tento statut má jen Bible. (podle zásady sola scriptura)

  Protože ale v CASD vyznání jsou u EGW 1) !!!spisy!!!! ne živá prorokyně, čili už to je náběh na adepta obecné Boží vůle a konkurenta bibli. Ať už ji lidé rozsoudili jako prorokyni nebo ne, tak už je 100 let mrtvá!!!

  Proč se nehrabeme v archeologických troskách knihoven a nehledáme proroctví proroka Nátana za doby Davida, nebo proroctví Agabose za doby Ap. Pavla?

  Protože už zemřeli a jejich poselství nepatří nám, protože není v bibli.

  2) Spisy EGW jsou trvalým a autoritativním zdrojem pravdy!

  To je právě ten problém, který nejde se ,,Sola Scriptura“ dohromady.

  Prostě tu najednou máš 2 zdroje pravdy.
  A Také ten druhý zdroj je autoritativní a trvalý, což měla být jen bible.

  I kdybych vydal pastorační list, který jsem dostal ve vidění od Ježíše, při kterém bych 40 dní nedýchal a držel mne před svědky při životě jenom Bůh a i kdybych přitom mával v ruce s klavírem a na něm položenou biblí, ze které bych přitom prorocky citoval a otáčel telepaticky listy na vašich iphonech, abyste to mohli číst a poselství měl poskládané jenom z biblických epištol a všechny věty by souhlasily s písmem, tak přesto !!!NIKDY!!! nebude správné, abych požadoval po komkoliv, aby přidal mou knihu do kánonu bible, nebo aby tu knihu museli všichni a všude v církvi číst a kupovat si jí i po mé smrti, nebo že jinak se protiví Bohu.

  Kdybych to udělal, tak bych skončil vedle Mohameda, Josepha Smithe, Reverenda Moona, učitelského stolce ŘKC ke Katechismu, Ellen whiteové a mnohých dalších.

  Výše jmenovaní všichni vydali nějaké spisy, které jejich následovníci přijímají a předávají si je a revidují a řídí podle nich své životy. Výklad bible potom musí pasovat i do těchto knih, aby se to dalo obhájit.

  Ale neskončil bych na ,,Sola Scriptura“

  To slovo (Sola = Jedině) je snad dost jasné ne?

  Bůh žárlí na cokoliv v našem životě, co zaujímá jeho místo. Žárlí na filmy, koníčky i knihy, které stavíme nad jeho slovo a jeho vůli.

 3. Jiří Pospíšilík napsal:

  Tomáši, v mnohých překladech z angličtiny do češtiny se překladatelé „záměrně“ spletli a vnesli své úvahy a upravili text podle svého smýšlení. Děkuji za informace. Jinak ale Sola scriptura platí stále.
  Protože se držíme svědectví Ježíše – Ducha proroctví.
  Revelation 12:17 17 Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.
  Mnozí by rádi Ducha proroctví vymazali, proto útočí nesmyslně na spisy Ducha proroctví, které zapsala Ellen White a odvolávají se na Bibli. Ale jak Bible, tak Duch proroctví je z z Božího ducha, tedy Božím autoritativním slovem. A mnozí tohle nechtějí pochopit a přijmout. A přitom je to jasný a neměnný postoj adventistické víry ke spisům Ducha proroctví.

 4. Tomáš Plechatý napsal:

  Pro Daniel:
  Ne že bych chtěl být bratří v CASD rýpavý, ale už dosavadní znění věroučných článků před konferencí v San Antoniu 2015 nebylo ,,sola scriptura“

  SDAC fundamental beliefs:

  The Gift of Prophecy 18

  One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in
  the ministry of Ellen. G. White. As the Lord’s messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth which
  provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction.

  překlad:

  Základní věroučné články 18

  Dar proroctví:

  Jedním z darů Ducha Svatého je proroctví. Tento dar je určujícím znakem církve ostatků a projevil se ve službě Ellen G. Whiteové. Jako posel Páně, její spisy jsou pokračující a autoritativní zdroj pravdy, který poskytuje církvi útěchu, vedení, instrukce a nápravu.

  Jestliže tedy má CASD ve věroučném bodě EGW spisy jako ,,autoritativní a přetrvávající zdroj pravdy“ jak ještě může mluvit o zásadě ,,sola scriptura“

  Někteří mi budete namítat a citovat pokračování toho věr. článku, který říká, …zároveň potrvzují, že písmo je jediným měřítkem víry učení atd…..

  To je ale pouze alibismus.

  Jestliže jednou veřejně stanovím spisy EGW jako autoritativní zdroj pravdy (vedle bible) tak je jedno kolikrát tam přidám dodatek ale stále věříme jen bibli.

  Zkuste zhodnotit např. Mormony, kteří také budou říkat, že bible a kniha mormon nejdou proti sobě a krásně na sebe odkazují a doplňují se nebo vysvětlují a že stále jsou biblickou církví s přidaným světlem atd. atd.

  Jinak otázka by mohla také znít:

  proč v českém znění Adventisté sedmého dne věří (1998) je překlad:

  …..Její spisy jsou trvalým a významným ukazatelem k pravdě…..

  Čemu je člen CASD v ČR/SK zavázán – českému znění, nebo originálu v angličtině?

  Komu dělá problém přeložit: ,,source of truth“ jako ,,zdroj pravdy“ a musí tam dát ,,ukazatel k pravdě“ ?

  A proč je ,,autorithative“ ,,významný“ a ne ,,autoritativní/ směrodatný“ ?

  Na pozadí tohoto objevu mi přijdou boje o znění věr. bodu o stvoření jako:

  ,,Cedíte komára a velblouda spolknete“

  Tomáš Plechatý

 5. Daniel napsal:

  Samozřejmě tady nedochází k nějaké velké změně. Nicméně dochází k malým a nenápadným posunům (zájemcům doporučuji se podívat na vývoj dogmatu v církevních dějinách) a především (což považuji za největší problém tohohle článku víry) k odstupu od principu Sola scriptura. Protože formulaci „v nedávném šestidenním stvoření“ nenajdeme nikde v písmu. Je to interpretace z díla EGW, které mohu a nemusím věřit. Dostáváme se tím na úroveň Scriptura et traditio.

Zanechej komentář