Zmeny v Cirkevnom poriadku

Niektoré navrhované zmeny v CP

Jednou z dôležitých úloh celosvetového zhromaždenia delegátov je odsúhlasenie zmien v Cirkevnom poriadku. Je to jediné grémium, ktoré má autoritu meniť jeho ustanovenia. Z množstva úprav za zmienku stoja predovšetkým tie, ktoré sa týkajú miestnych zborov.

  • Kto môže kázať v našich zboroch – posilňuje sa rola a zodpovednosť miestneho kazateľa. Kazateľ rozhoduje, kto je vhodný, aby kázal. Zmena zdôrazňuje aj potrebu smerníc, ktoré pre túto oblasť vypracuje každé združenie. 
  • Zborové výbory – je dovolené, aby pravoplatnú účasť na výboroch mali aj on-line pripojení členovia výboru. Je však dôležité, aby členské zhromaždenie stanovilo počet členov výboru prítomných na zasadnutí, aby jeho rozhodnutia boli právoplatné.
  • Členské zhormaždenia – predseda združenia, ktorý má právo viesť členské zhromaždenie zboru, môže touto zodpovednosťou poveriť aj inú osobu.
  • Starší/ie zborov – bez ordinácie nie je možné po zvolení konať službu ordinovaného staršieho/staršej zboru. Voľbou sa zároveň odsúhlasuje ich ordinácia.
  • Výbor starších – kde je v zbore zvolených niekoľko starších zborov, môžu vytvoriť výbor starších, ktorý vedie kazateľ, alebo ním poverená osoba. Výbor starších je podriadený výboru zboru. 
  • Funkčné obdobie výboru zboru – vo výnimočnom prípade a po konzultácii so združením sa môže dvojročné funkčné obdobie zboru predĺžiť o rok. 
  • Stály menovací výbor – členské zhromaždenie môže zvoliť stály menovací výbor, ktorý v prípade uvoľnených pozícií dáva návrh na ich obsadenie vhodnou osobou.

Uvedené zmeny nie sú presnou citáciou či úplným znením jednotlivých odsekov nového Cirkevného poriadku a slúžia ako predbežná a čiastočná informácia. Po vydaní oficiálnej verzie CP v anglickom jazyku a po preklade do slovenčiny a češtiny začnú platiť aj v Česko-Slovenskej únii.