Petrovo precitnutie – Sk 11,1-18

Téma: Studium Bible vydal:

Pri čítaní Skutkov je na prvý pohľad zjavné, aký misijný prístup Lukáš uprednostňuje. Len čo sa jeho rozprávanie dostane k príbehu o Saulovom (Pavlovom) obrátení, zvestovateľská aktivita tejto mimoriadnej osobnosti ovládne celý zvyšok knihy. Apoštol Pavel prekračuje nielen hranice krajín a kontinentov, ale aj náboženské a teologické bariéry a predsudky.

Nemožno poprieť, že v prvotnej cirkvi existujú dve základne novo sa rodiacej cirkvi – Jeruzalem a Antiochia –  a že predstavy o metódach evanjelizačnej práce  a cieľovej skupine sa na oboch miestach výrazne líšia. Jeruzalem je skôr konzervatívnejšie prostredie so snahou koncentrovať zvestovateľské úsilie na židovskú komunitu a smerovať skôr k citlivému prepojeniu Kristovho posolstva o Božom kráľovstve so starozákonným mojžišovským zákonom. Antiochia – mesto v Sýrii – zažíva nebývalý záujem pohanov o Kristovo evanjelium. Vyvoláva to zásadnú otázku: Musia sa pohania stať najprv Židmi, aby mohli byť kresťanmi? A ešte konkrétnejšie – musia podstúpiť obriezku a dodržiavať predpisy mojžišovského zákona? Apoštola Petra nenapadne ani chvíľu pochybovať, že nikto sa nemôže stať Kristovým nasledovníkom bez napojenia na líniu Božieho ľudu reprezentovaného príslušnosťou k židovskému národu. Preto je opatrný, lavíruje medzi dvoma stranami. Pavel ho preto verejne pokarhá za pokrytectvo. (Gal 2,11) Nedivím sa Petrovi, pretože jeho najbližší spolupracovníci v Jeruzaleme (predovšetkým Jakub) ho budú viesť k zodpovednosti za prekročenie tradičných židovských postojov a predpisov, ktoré určujú vzťah a hranice voči „neobrezaným“. Pavel má od začiatku jasno – záchrane v Kristovi nesmú stáť nijaké prekážky – etnické a dokonca ani náboženské.

Apoštol Peter precitol cez videnie o nečistých zvieratách. Bolo to ďalšie v rade zlomových obrátení v jeho živote. („A ty, Peter, až sa obrátiš…“ povedal mu Kristus.) Do Kornéliovho domu vstupuje so šiestimi bratmi (akoby dvaja svedkovia nestačili). Je to obrátenie k otvorenejšej misii. V ňom ho Boh zbavuje strachu z pohanov, z ľudí, ktorí verili inak ako on, ktorí nespĺňali predstavy o ideálnom objekte evanjelizačnej činnosti, ale aj ideálnom členovi cirkvi. Oslobodzuje ho od strachu z inoveriacich, od presvedčenia, že Božie dary sú určené len vyvolenej inštitucionalizovanej skupine veriacich či cirkvi. A Petra presvedčilo to, že Duch Svätý rozdával plným priehrštím svoje dary (konkrétne dar jazykov) aj iným veriacim než apoštolom (a Židom) na Letnice.

Potrebujeme občas takto precitnúť. Vidieť, že Pán Boh plným priehrštím dáva dary aj členom iných cirkví a iných spoločenstiev. Namiesto závisti bratia v Jeruzaleme velebili Boha na tešili sa, že aj pohania majú účasť na novom živote v Kristovi. Možno by bolo aj v našich radoch menej nepriateľstva a podozrievavosti voči iným kresťanským spoločenstvám a cirkvám, keby sme popremýšľali aj nad týmto príbehom o Petrovom obrátení. Všetci ho potrebujeme prežiť… A začalo sa tak nenápadne –  modlitbou. (Sk 11,4)

2 Komentáře

Žádné komentáře k článku “Petrovo precitnutie – Sk 11,1-18”

 1. karel napsal:

  Vše v dobrém Lydie,
  svůj názor na proroctví týkající se Židů jsem ale nečerpal z EGW. Ani nevím, že by se tímto tématem zabývala. Takže se úplně nedá srovnávat, zda věřím jako Ty kdysi.
  Vím ale, že je v některých církvích rozšířená tato teologie-tj., že židé sehrají speciální úlohu na konci dějin. Z bible jsem to ale nevyčetl, ba naopak, spíše vidím, jak Bůh nechal Židy, jako národ, jít svou cestou po odmítnutí Mesiáše. Historie svědčí o velikém utrpení tohoto národa. Pán Ježíš zaplakal nad Jeruzalémem a vyjádřil, že se k němu skláněl jako kvočna ke kuřátkům, ale nechtěli…že by se mezitím něco dramaticky změnilo?
  Nevzpomínám si taky, že bychom jako církev učili, že jsme první mezi církvemi. Věříme ale, že na konci času bude krize, ve které máme být Bohu věrní a být tak ukazatelem k Němu. Jasně vyjadřujeme, v čem tato krize bude spočívat. Kdybychom ale nevěřili v (z Boží milosti) svoji úlohu, přestali bychom být adventisty.

 2. Lydie napsal:

  Milý Karle a milý Jirko, děkuji za odpověď.
  Taky jsem kdysi věřila jako věříte vy, ale to bylo ještě v době,
  kdy jsem vstřebávala veškeré informace EGW za neomylné.
  Chápu proto vaši obrannou pozici, protože vím, jak pro mně těžké bylo,
  připustit částečnou omylnost v prorockých výkladech církve.
  Bezesporu máme jako CASD své místo mezi křesťanskými církvemi,
  ale jenom „MEZI !“, nikoliv místo „PRVNÍ !“.

  Jak píše apoštol Pavel Řím 11, 16 – 18. :
  „Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto.
  Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve.
  Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ně.
  Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj.
  Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe.“

  Jirko a Karle, nepovažujte prosím tyto mé příspěvky za agitační.
  Do dialogu na těchto stránkách jsem vstoupila jenom pro své svědomí.
  Každý z nás se musí nějak v tomto neklidném světě orientovat
  a já k této orientaci používám „PÍSMA SVATÁ“.

  Jan 1, 17.:
  “ Zákon byl vydán skrze Mojžíše,
  milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.“

  a tento MESIÁŠ JEŽÍŠ, nám pozemšťanům řekl,
  Jan 14, 6 :
  „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš.
  „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

 3. Jirka Pospíšilík napsal:

  Milá Lydie,
  zaplavila jsi mne biblickými verši a domníváš se, že jsou tak jasné, že ihned pochopím, co nimi míníš říci. Pokusím se tedy odpovědět.
  Zapomněla jsi uvést i toto požehnání 1 Kr 9:6-7 6 Jestliže se ode mne odvrátíte vy a vaši synové a nebudete dodržovat má přikázání a má nařízení, která jsem vám vydal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, 7 vyhladím Izraele z povrchu země, kterou jsem jim dal, a zřeknu se domu, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno. Izrael se stane pořekadlem a předmětem výsměchu mezi všemi národy. 1 Samuel 12:25 25 Jestliže však budete kupit zlo na zlo, budete smeteni jak vy, tak váš král.“
  Jen si také musíme ujasnit, která Boží proroctví jsou podmíněná, která nepodmíněná, která jsou před Babylónem a po něm. Která platí dočasně a která jako předobraz mají naplnění ve více časových období.
  Ještě je nutno oddělit Boží zaslíbení jako Božího národa nesoucí evangelium pohanům od otázky spasení, která je řešena v epištole Římanům, ke které jsem se již vyjádřil.
  Takže co se týče otázky Božího národa nesoucí Jeho evangelium, tak to skončilo Daniel 9:24 Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. To znamená, že jako Boží národ Izrael končí ukamenováním Štěpána. Z věrných židů – apoštolů vzniká Boží církev. Jejíž dějiny jsou popsány ve Zjevení (dopisy církvím, verše ohledně ostatku a hlásání trojandělského poselství. Takže, jak věříme, viz naše věroučné články, jsme Boží církví s Božím poselstvím as úkolem hlásat trojandělské poselství. Tak je to v souladu s Písmem od SZ až po NZ. V této roli nehraje už Izraelský národ žádnou úlohu, kromě té, že mnozí se připojí k ostatku a budou mocně hlásat druhý příchod Ježíše Krista.
  V otázce spasení je Bůh nezavrhl, jak píše apoštol Pavel v epištole Římanům. Spaseni budou z milosti jak židé, tak pohané, kteří přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a kteří dodržují Boží zákony a nařízení.
  Tuto vizi Izraele jako Božího lídra ve světovém dění sdílí hlavně političtí svůdci, kteří touží po Izraelském státě, Božím městě Jeruzalém a vlády v tomto městě po tisíc let, jak se píše v knize Zjevení. To je ale jasně špatně podaný výklad Písma. Trochu tuto věc komplikují arabové, ale to brzy srovná všeobecná ekumena. Přikláním se k tomu, že jde o politickou věc (podvod)., jehož podporou může být to, že Izrael jako stát patří mezi ateistické země.
  Tak je nutno číst Písmo v kontextu. Bůh ukazuje dějiny dopředu. A v Danieli a ve Zjevení nevidím žádný odkaz na Židy jako národ nesoucí Boží evangelium, ale ostatek. Ten bude složen z mnoha národů a z mnoha věrných, kteří vyšli z mnoha náboženství a z mnoha církví a vytvoří Boží církev, čistou a krásnou nevěstu Kristovu.
  Tak jsem to studiem Písma a z Ducha proroctví pochopil já. Přeji radost a pokoj. Jirka

 4. Karel napsal:

  Sestro Lydie,
  děkuji za vysvětlení o přístupu k „jinověrcům“ mezi námi. Ano, souhlasím, toto napětí v oblasti, kterou jsi popsala existuje a jak už jsem napsal, je to neřešený problém.
  V starším čísle Adventu(93-95?) kdysi br.Moskala uvedl pěkný článek, zda můžeme v návratu Židů do Palestiny vidět naplnění, které jsi popsala. Je třeba mít na paměti, že Židům bylo „království odňato“ a jako církev nevidíme v událostech s nimi spojených prorocké naplnění. neojudaistická teologie, která je asi poměrně rozšířená, s tím však počítá a nějak nechce brát to, že Boží úradky s národy jsou často podmíněné poslušností.Při výkladu mnohých SZ míst bychom se dostali do potíží, protože jsou zde proroctví o Moábu, Asýrii, Amónu a tyto národy už zanikly v dějinách.V knize Ezechiel je mnoho kapitol o budoucím chrámu a ani toto proroctví se „hmotně“ nenaplnilo. Je to asi proto, že zklamal Boží lid té doby-Izrael.
  Takže já osobně v událostech „návratu“Židů do Izraele“, který navíc proběhl v několika vlnách, naplnění nevidím, ale každý má svobodu a možnost si udělat závěry ze studia Písem.

 5. Karel napsal:

  Bratře Milane,
  osobně Tě neznám. Celkem s Tebou souhlasím, že jsou věci pro víru prvořadé a pak oblasti, které nejsou na prvních místech. Tuto skutečnost vyjádřili pěkně už ve staré Jednotě bratrské. Charakterem přístupu k vyznání víry jsme ale jako církev trošku jasnější, zřejmě v casd nedojde k tomu, že by členové vyjádřili pouze svou víru(např. v Krista, závaznost soboty) a jiné oblasti by se nechaly na zvážení samotných členů(desátky, čisté a nečisté, EGW). Učení je natolik propojeno, že to asi nepůjde.
  Myslím, že v Tvém a jiných případech nejde o „narážky“, je to, alespoň z mé strany, spíše podiv.Pokud máš pochybnosti o některých naukách církve, což je z Tvé odpovědi zřejmé, nemusíš „ohýbat“ svou mysl a svědomí a máš jednat jako svobodný křesťan.Tj. modlit se, konzultovat své poznání s dalšími, kazatelem apod. Je vidět, že chceš Boha poznávat a uctívat, sloužit mu, jen se mi nezdá ten rozpor-tj. na jedné straně otevřeně kritizovat církev, že v některých případech „ohýbá biblické texty“ či předkládá články víry s ne úplně čistým svědomím(jak jsem pochopil z odpovědi) a na druhé straně v tomto společenství radostně fungovat. To si ale musíš zodpovědět sám.
  Nejde ani tak o pravověrnost, spíše jde o Tebe samotného, snad mi rozumíš.

 6. Lydie napsal:

  Karle, na Tvůj příspěvek možná jako řadový člen fundovaně neodpovím ?
  Jak už jsem psala, tak pro mě jsou nejvěrohodnější „PÍSMA SVATÁ“,
  v těch hledám na všechny životní peripetie odpověď, snažím se podle nich žít
  a snažím se podle nich i odpovídat. To motto konference Českého sdružení :
  „JEDNOTA V ROZMANITOSTI“, mě hodně oslovilo. Opravdu by jsme se měli i přes tu rozmanitost snášet!
  O těch služebnostech na pozicích v církvi jsem se nevyjádřila možná výstižně? Jsem přesvědčená, že církev ASD prochází obměnou. Dnes v době, kdy vládnou světu media, je nepřijatelné, aby na pozicích v církvi byli lidé bez rozhledu. Takže ti co na těch pozicích v církvi jsou, jsou řádně někým pyramidálně voleni až k nejvyšším pozicím. No a celosvětově církev funguje podle té, či oné členské základny. Neumím si vůbec představit a taky tomu nevěřím, že by přes členskou základnu nahoru pyramidalně prošel jinověrec, nebo někdo kdo nevěří v „PRAVDIVOST PÍSMA“ a nebo neuznává sobotu, jako den oddělený a posvěcený? Osobně si myslím, že se nedorozumění týká výlučně biblických výkladů EGW, se kterými mnozí adventisté, včetně mně nesouhlasí.
  Věřit výkladům EGW přece není podmínkou spasení? Vždyť „NAŠÍ NADĚJÍ JE PŘECE JEŽÍŠ KRISTUS !“

  Údajně zahynulo při dobytí Jeruzaléma 1 100 000 Židů a 97 000 Židů bylo odvedeno do zajetí….. a o těch odvedených do zajetí mluví Pán Ježíš, že po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní.

  Luk. 21, 23 – 24. :“Běda bude v těch dnech těhotným
  a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. 24Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny
  národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní

  Časy pohanů se naplnili a Židé se navrátili do země svých otců. Jeruzalém se stal v roce 1967 hlavním a nedělitelným městem Izraele a stává se přetěžkým balvanem pro všechny národy………..
  Zachariáš 12, 2 – 3. :
  „Hle – učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí.
  Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně tak i Juda.
  3V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy.
  Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému
  se totiž shromáždí všechny světové národy.“

  Apoštol Pavel podotýká………..
  Řím. 11, 15. :“Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých?

  Není dne, aby se media negativně nezmiňovala o Izraeli. Izrael nás křesťany potřebuje.

  Izaiáš 40, 1 – 2. :
  Potěšujte, potěšujte lid můj,
  praví váš Bůh.
  2 Mluvte láskyplně k Jeruzalému
  a ohlašujte mu,
  že už skončila jeho poroba,
  že jeho vina je splacena,
  že ho svou rukou ztrestal Hospodin
  dvojnásob za všechen jeho hřích.

 7. Lydie napsal:

  Jirka Pospíšilík napsal:
  22.7.2012 v 23:53

  Ani apoštol Pavel a ani Pán Ježíš nikde netvrdí, že se Židé navrátí před Jeho příchodem do země svých předků. A i kdyby se navrátili, důležité je aby uvěřili v Ježíše Krista. Poslání ostatku – naší církve (jak je popsáno ve 12 článku naší věrouky) není o namyšlenosti, ale o konání Boží vůle – hlásat poselství tří andělů všem církvím a tedy i židům, aby i oni mohli pomoci vykonat Boží dílo v závěrečných dějinách naší země, aby mnozí uvěřili a byli spaseni.

  Milý Jirko, dík že jsi odpověděl.
  Taky jsem kdysi věřila celé roky , že to“MY“ zaujímáme mezi věřícími tu nejsprávnější pozici…..
  Jsem vděčná Pánu Bohu, že jsem pochopila význam IZRAELE v dějinách lidstva.
  Nejraději cituji z „PÍSEM SVATÝCH“ a jsem přesvědčená, že každý,
  ale každý křesťan, by si měl pečlivě prostudovat celou 11 kapitolu k Římanům.

  Apoštol Pavel se nás ptá a sám odpovídá……….
  a odpovídají nám i jiné uvedené verše z „PÍSEM SVATÝCH“……….

  Řím. 11, 1 – 2. Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě!
  Vždyť i já jsem Izraelita, ze semene Abrahamova,
  z pokolení Benjamínova. 2Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal.

  1. Mojžíšova 12, 7. :“Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl:
  „Tuto zem dám tvému semeni.“

  5. Mojžíšova 7, 6 – 8. :
  „Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha!
  Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem,
  jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.
  7Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů,
  k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás –
  vždyť jste nejnepatrnější z národů!
  8Avšak proto, že si vás
  Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu,
  kterou dal tvým otcům,
  vyvedl vás Hospodin mocnou rukou
  a vykoupil tě z domu otroctví,
  z ruky egyptského krále faraona.

  5. Mojžíšova 28, 58 – 59 :
  „Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona,
  zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu,
  k Hospodinu, svému Bohu,

  5. Mojžíšova 28, 64 – 66. :“
  Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy,
  od jednoho konce světa po druhý.
  Tam budete sloužit cizím bohům,
  které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene.
  65Mezi těmi národy si však neoddychneš;
  nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo.
  Hospodin ti tam dá bázlivé srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši.
  66Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat,
  nikdy si nebudeš jistý životem!

  5. Mojžíšova 30, 1 – 5. :
  „Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám,
  na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi národy,
  do nichž tě Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci
  2a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu.
  Až ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem
  a celou duší, jak ti to dnes přikazuji, 3potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí
  tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí tě zpět a shromáždí tě ze všech národů,
  mezi něž tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. 4I kdybys byl zahnán na sám
  konec světa, i odtamtud tě Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí,
  i odtamtud tě posbírá! 5Hospodin, tvůj Bůh, tě přivede do země,
  kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš.
  Způsobí, aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží tě více než tvé otce.

  Ezechiel 36, 24. 26 – 28. :
  „Posbírám vás z pohanů, shromáždím vás ze všech zemí
  a přivedu vás zpět do vlasti.
  26Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
  Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.
  27Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím,
  abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony
  a jednali podle nich.
  28Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům.
  Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.

  Řím. 11, 25 – 29 :
  „Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali
  na vlastní moudrost):
  Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů.
  26Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno:
  „Vysvoboditel přijde ze Sionu,
  aby od Jákoba odňal bezbožnost.
  27 Toto pak bude má smlouva s nimi,
  jakmile odstraním jejich hřích.“
  28Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení
  jsou to kvůli otcům milovaní Boží. 29Bůh nelituje svých darů a povolání!

  Zachariáš 10, 9 :
  9 Rozptýlil jsem je mezi národy,
  v té dálce však na mě znovu pomyslí;
  přežijí i se svými dětmi
  a znovu se sem navrátí.

  Galatským 3, 28 – 29 . :
  „Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek,
  otrok nebo svobodný, muž nebo žena –
  všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
  29A když jste Kristovi,
  jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení…….

 8. Milan Müller napsal:

  Opakovaně se zde objevují „narážky“ na bratry, kteří některým věroučným článkům vlastní církve nevěří. Nejen to, dokonce zastávají v církvi i určité pozice…
  Božích přikázání je deset, Ježíš je dokonce shrnuje do dvou, ale my k vyznání adventní víry potřebujeme dvacet osm článků. Které z nich jsou v první řadě, které ve druhé, které ve třetí…? Neklade církev na své členy těžké břemeno, když je „brána pravověrnosti“ tak dlouhá?
  Nemyslím si, že u některých „článků víry“, které byly předmětem otázek, pochybností, nebo odmítnutí jde v první řadě o oslabení vztahu k Ježíši. Svědčí snad o ochabnutí skutečnost, že učení, které jsme, jako „nemluvňata“ přijali od těch, kteří nám přinesli „přítomnou pravdu“ nezasuneme do „šuplíku s nápisem vyřešeno“, ale vracíme se k němu při studiu Písma? Pokud budeme studovat určitý oddíl Písma, s modlitbou a otevřenou myslí, měli bychom dojít ke stejným (podobným) závěrům, jako ostatní badatelé (adventní průkopníci). Co dělat, pokud je to jinak? Myslíte si, že není bolestné zjištění- například: K „ určitému datu“ nelze podle našeho vlastního postupu dojít bez zásadních „úkroků stranou“? Je třeba zavádět další předpoklady, dovysvětlení, „ohýbat“ texty Písma, aby zůstalo zachováno učení? Jak tento „článek víry“s čistým svědomím dále předkládat druhým jako „biblické učení“. Když se někdo zeptá, budeme odpovídat: Církev učí…? Kde zůstala zásada „pouze Písmo“?
  V Novém zákoně se řeší „spasení z víry“ a spasení „ze skutků“. Jakub i Pavel při tom používají příklad Abrahamova jednání. Pavel zdůrazňuje víru, Jakub skutky. Byl Pavel „horším křesťanem“ než Jakub? Měl snad Jeruzalémský koncil „zbavit“ Pavla kazatelského povolení?
  PS: Pokud mne chcete kontaktovat, myslím, že se prostřednictvím bratra Pavlíka váš vzkaz, včetně mailu, ke mně dostane a pak můžeme (příležitostně) komunikovat i mimo tyto stránky…Milan M.

 9. karel napsal:

  Mám menší připomínky k příspěvku Lydie. Domnívám se, že text Luk 21:23.24 se vztahuje předně na pád Jeruzaléma roku 70, jsou k tomu paralely v Mat 24 a Mar 13. Výraz „časy pohanů“ jsem zaregistroval u SJ, osobně to vidím spíše tak, že čas pohanů skončí s příchodem Pána.
  Co se týče názoru, že ve služebnostech v církvi by mohli či měli být adventisté, kteří nesdílejí věrouku asd (a třeba tedy i jinověrci?), nedovedu si představit praktické uplatnění tohoto postoje.Nedávno zde proběhla diskuse o bratrech, kteří některým výkladům vlastní církve nevěří a přesto jsou v určitých pozicích. To můžeme mít ale za chvíli ve vedení adventisty, kteří nezachovávají sobotu nebo nevěří v pravdivost Písma!Nedokážu si představit, že bych přišel do jiné církve a jako adventista bych tam chtěl mít nějakou funkci, myslím, že by si tukali na čelo.
  Jiná věc je pozvat odborníky na určité teologické či vědecké disciplíny, proč by nemohl učit na teologickém semináři i takový odborník?
  Pořád si ale myslím, že v důsledku nejde o lepší a lepší informace, jsme přímo zahlceni informacemi, ale že jde o vztah, osobní důvěrný vztah je Kristu. Máme v církvi čím dále více vzdělaných teologů, zvýšila se určitě vzdělanost běžných členů, ale jsme na tom lépe se vztahem k Pánu, než souvěrci před půlstoletím?

 10. Jirka Pospíšilík napsal:

  Milá Lydie,
  děkuji za dobrou připomínku. Zmíněné verše kapitoly 11 v listě Římanům popisují to, o čem jsem psal. Tato kapitola hovoří o tom, že Židé byli vyvoleným národem, skrze který chtěl Bůh požehnat všemu lidstvu. Ačkoli Izrael zavrhl Syna Božího, Bůh Izrael nezavrhl (Ř 11,1-5). Izrael klopýtl a padl. To však neznamená, že by nemohl opět vstát (Ř 11, 11-15). Tím se ale neříká, že povstane celý národ, ale ti, kteří uvěří v Ježíše Krista.
  Přestože se Izrael jako národ neosvědčil, zůstali z něho mnozí, kteří měli být zachráněni. Když byla založena první křesťanská církev, skládala se z věrných Židů, kteří poznali v Ježíši z Nazareta Mesiáše. Tyto zbývající má Pavel na mysli – svatý první kus těsta ve verši Ř 11,16. Tito věrní Židé, kteří uvěřili v Ježíše Krista, založili nám pohanům církev. Takže kořen všech církví je ten kořen pravé – ušlechtilé olivy. O tomto píše Pavel. A také píše, abychom se nevyvyšovali. 1 Korintským 10:12 A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.
  Ve verších Ř 11, 23-36 apoštol Pavel ukazuje, že Bůh může bohatě proměnit srdce Židů i pohanů a dát každému, kdo věří v Krista, požehnání zaslíbená Izraeli. Potvrzuje to, co Izaiáš prohlásil o lidu Božím: Izaiáš 10:22 Neboť i kdyby bylo tvého lidu, Izraeli, jak mořského písku, vrátí se k němu jen pozůstatek. Je rozhodnut skoncovat, jako záplava se valí spravedlnost.
  Při hlásání evangelia v posledních dnech, až bude třeba zvlášť působit mezi lidmi dosud opomíjenými, očekává Bůh, že jeho poslové se budou zvlášť věnovat židovskému národu, jehož příslušníky najdou ve všech částech světa. Mezi Židy jsou takoví jako apoštol Pavel, kteří se vyznají v Písmu a budou s podivuhodnou silou hlásat neměnnost zákona Božího. Budou-li jeho služebníci působit ve víře na ty, kteří byli tak dlouho opomíjeni a jimiž bylo tak dlouho opovrhováno, zjeví se Jeho spása (Ř 11, 25-27).
  Tebou zmíněné verše Římanům 11 kapitola jsou velmi dobře popsány v knize Skutky apoštolů od str. 376 ang. str. v kapitole Posvěcená služba. Také Jacques Doukhan ve své knize popisuje, aby se při evangelizaci nezapomínalo na Židy. Půjčil jsem ji a název si nepamatuji.
  Ani apoštol Pavel a ani Pán Ježíš nikde netvrdí, že se Židé navrátí před Jeho příchodem do země svých předků. A i kdyby se navrátili, důležité je aby uvěřili v Ježíše Krista. Poslání ostatku – naší církve (jak je popsáno ve 12 článku naší věrouky) není o namyšlenosti, ale o konání Boží vůle – hlásat poselství tří andělů všem církvím a tedy i židům, aby i oni mohli pomoci vykonat Boží dílo v závěrečných dějinách naší země, aby mnozí uvěřili a byli spaseni.
  Přeji radost a pokoj. Jirka Pospíšilík

 11. Jirka Pospíšilík napsal:

  Bratře Kopero,
  chápu, jak to myslíš. Logicky to dává smysl. Ale já se držím toho, co říká Písmo a Duch proroctví. Písmo říká, že od počátku je tu Boží lid, který nese Boží korouhev. Žel je to štafetový závod. Izraelský vyvolený když vyšel z Egypta, vzal i pohany, kteří uvěřili. Židovský národ měl hlásat křesťanství, ale selhal pro překroucení Božích zákonů a nařízení. Přijali tradice a ukřižovali Krista. Celý národ byl zavržen pro rozhodnutí jejich vůdců (a bylo tam hodně věrných). Nastala novodobá křesťanská éra. A do prvoapoštolské křesťanské církve vstoupil člověk nepravosti a vstoupily tam překroucené Boží zákony a tradice. Nastalo období reformace a opět jako štafeta. A jak je ve 12 článku ASD věří napsáno a v knize VSV, že my jsme no konci tohoto štafetového závodu. Ten konec nastal v roce 1844, kdy ze všech církví vyšli věrní a vznikla naše CASD. I nyní vychází věrní a vstupují do naší církve. CASD není vstupenkou do nebe, ale věrnost Bohu – dodržování Jeho nařízení a přikázání. (Ale z Boží milosti jsme spaseni…)A to ostatní církve nenabízí. Nemohu být věrný a odmítnout působení DS ohledně desatera – soboty aj. A když podlehnu DS a dodržuji desatero, tak nemohu nadále chodit do stejné církve, která ho porušuje jenom proto, že tam mám přátele.
  To co říká Ježíš farizejům je v jiném smyslu. On jim poukazuje, že nad zákonem je láska. Proto uzdravoval v sobotu. Prostě služba Bohu, záchrana života je nad zákony. Zákony jsou dány o věrnosti k Bohu a ochraně života než zákonicky ustanovit kolik kroků mohu v sobotu ujít, aby to nebylo nazváno prací a porušení zákona.
  V kontextu Písma a Ducha proroctví věřím, že jde o čistotu církve. Zjevení 21:9 9 A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.“
  Ve 12 článku naší věrouky je napsáno toto:
  Proroctví knihy Zjevení jasně představují poslání ostatku. Trojandělské poselství ze Zjevení 14,6-12 obsahuje poselství ostatku, které přinese plnou a konečnou obnovu pravdy evangelia.28 Toto poselství tří andělů obsahuje Boží odpověď na satanův svod, který se po světě rozšíří těsně před Kristovým návratem (Zj 13,3.8.14-16).
  Bůh zve všechny na svatební hostinu. My máme roznášet pozvánky. Přeji radost a pokoj. Jirka

 12. Pavel Kopera napsal:

  br.Pospíšilíku,
  myslel jsem to tak, že pokud má někdo vyjít, pak to nebude do CASD ale přímo při návratu JK (viz. Jan 10:16  „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.“) a do té doby jsou tou neviditelnou církví…
  Pokud bych měl brát vážně tvou teorii, pak by členství v CASD znamenalo vstupenku na novou zem. Tomu samozřejmě nevěříme (tedy alespoň doufám).
  Skutečně věříš tomu, že Bohu jde o „čistotu“ učení církve? Myslím, že se můžeme poučit v minulosti u farizeů a jim podobným. Ježíš svými činy dokazoval co je pro něj důležitější než jejich dokonalé náboženství.

 13. Jirka Pospíšilík napsal:

  Milí bratři,
  děkuji za laskavé připomínky. Mrzí mne, že útočíte na city, ale neargumentujete Písmem a Svědectvím.
  Boží církev není neviditelná a napříč církvemi. Dopisy sedmi církvím ve Zjevení jsou konkrétní dopisy konkrétním církvím s pochvalou a povzbuzením a také varováním a zaslíbením. Pán říká jasně, že pokud církev neodstraní nepravost, tak ji zavrhne. Pokud by byla Boží církev napříč církvemi, pak by bylo poselství tří andělů podivné. Proč by měli věrní vycházet z Božích církví. Pán by je mohl zachránit jednotlivě. Pokud by naše církev ASD nebyla Boží církví a neměla by pravdu, tak pak bychom z ní také měli vyjít? Nemyslíte? Ale Ellen White píše opak, že naopak ti, kteří nezůstanou věrní, naši církev opustí. Takže nevěrní budou opouštět naši církev a věrní budou opouštět padlé církve.
  Ve 12 článku naší věrouky můžeme číst: Čím více studovali Bibli, tím více byli přesvědčeni o tom, že Bůh povolává „ostatek“, aby pokračoval v nedokončené reformaci křesťanské církve. Sami ve svých církvích zakusili nedostatek pravého reformačního ducha a nezájem o studium Bible a přípravu na druhý příchod. Při studiu Bible zjišťovali, že zkoušky a zklamání, kterými je Bůh provedl, v nich probudily hlubší duchovní zkušenost, která je spojila dohromady. S vděčností a pokorou přijali za své Boží pověření, aby pokračovali v reformaci, která církvi přinesla tolik radosti a moci. Uvědomovali si, že takové poslání mohou úspěšně splnit pouze díky Kristově milosti a moci, a že není důvodem, aby se cítili jakkoli nadřazeni.
  Poslání ostatku
  Proroctví knihy Zjevení jasně představují poslání ostatku. Trojandělské poselství ze Zjevení 14,6-12 obsahuje poselství ostatku, které přinese plnou a konečnou obnovu pravdy evangelia.28 Toto poselství tří andělů obsahuje Boží odpověď na satanův svod, který se po světě rozšíří těsně před Kristovým návratem (Zj 13,3.8.14-16).
  Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.“ (Zjev. 18,1.2.4)
  Uvedený text Písma poukazuje na budoucí dobu, kdy bude opakováno ohlášení pádu Babylóna, které učinil druhý anděl ze Zjevení 14 (verš 8). Ve druhém případě však bude poselství doplněno zmínkou o dalším úpadku náboženských organizací, které tvoří Babylón, k němuž došlo od roku 1844, kdy bylo poselství ohlášeno poprvé. Poselství popisuje žalostný stav náboženských společností. Každé odmítnutí pravdy zatemňuje rozum a zatvrzuje srdce, až se lidé stanou zatvrzele nevěřícími. Přes výstrahy, které jim Bůh dává, pošlapávají dále přikázání Desatera, až nakonec začnou pronásledovat ty, kdo přikázání Desatera respektují jako svatá. (VSV 603 ang. str.)
  Až protestantské církve odmítnou jasné biblické důkazy o platnosti Božího zákona, budou chtít umlčet lidi, jejichž víru nemohou vyvrátit Biblí. I když si to nepřipouštějí, vydávají se na cestu, která povede k pronásledování těch, kdo vědomě odmítají dělat to, co dělá ostatní křesťanský svět, a odmítají papežský požadavek svěcení neděle.
  Představitelé církví a státu se spojí, aby přemlouvali, přesvědčovali nebo donutili všechny lidi uctívat neděli. (VSV 592 ang.str.)
  Abyste mne nenapadali, že to co píši, jsou mé teorie, zvolil jsem citace z Adventisté sedmého dne věří, kde se hovoří o Boží církvi – ostatku, o dokončení reformačního procesu a o poslání. A z knihy Velký spor věků, kde se píše o odpadnutí církví i protestantských. Věřím, že to odpoví na určitá nepochopení. Přeji radost a pokoj. Jirka Pospíšilík

 14. Lydie napsal:

  Jirko, jak je možné, že si přivlastňují křesťanské církve a Ty ve svém příspěvku taky, pozici, která byla přidělena Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým jejich potomkům? ………….Tvá věta A.) : ………“ Tak jako poslání židů bylo dáno jiným, tak také poslání těchto církví bylo dáno jiným. To co padlo, není požehnáno. To co neroste a nevyvíjí se, odumírá a hyne. „……….

  Ap. Pavel nás křesťany z pohanů napomíná ve svém listu k Řím. 11. 1.2. 17 – 19. 25. …………………..Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i já jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova.
  2Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal……….. 17Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ně. Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, 18 a tak se nad ty větve nepovyšuj.
  Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. 19Možná řekneš: „Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.“
  20Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se………..25Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali
  na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní
  počet pohanů. 26Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno:

  „Vysvoboditel přijde ze Sionu,
  aby od Jákoba odňal bezbožnost.
  27 Toto pak bude má smlouva s nimi,
  jakmile odstraním jejich hřích.“ b

  Jirko, pokud by sis poctivě prostudoval 11 kapitolu k Římanům, tak by jsi musel uznat výtku apoštola Pavla vůči nám křesťanům z pohanů za oprávněnou. „………………. Prostuduj si prosím i Lukáše 21 kapitolu. Luk. 21, 23. 24 :“….. protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. 24Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny
  národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní.“………….. Pán Ježíš i apoštol Pavel se shodují v tom, že naplnění „ČASU POHANŮ“ souvisí s návratem „IZRAELE“ do země svých předků a to je těsně před příchodem „mesiáše“

  Tvou větou B) : „Osobně zastávám stanovisko, že na pozicích v církvi a jako učitelé na našich školách by neměli být lidé, kteří nezastávají učení církve (věroučné články)….. n e s o u h l a s í m !! !
  Jestliže jsem finančně podporovala církev, tak mám právo, jakožto řadový člen na objektivní teologické informace od vzdělaných teologů. Já jsem tvrdě pracovala – oni tvrdě studovali. Oni získali informace, které mají řadovým členům podle svého nejlepšího svědomí předávat. To motto z konference Českého sdružení :“ Jednota v rozmanitosti“, je velmi opodstatněné. Díky SOBOTNÍ ŠKOLE, mají řadoví členové přístup k základním BIBLICKÝM INFORMACÍM, kde se mohou dopátrat těchto potřebných biblických informací od teologicky vzdělanějších. Jsem přesvědčena, že za těch 57 let, co jsem členkou církve, se členská základna hodně obměnila a podle toho, byli zvoleni i činovníci církve v nižších i ve vyšších pozicích a my to můžeme jenom respektovat a procitnout zrovna jako Petr.

 15. Pavel Kopera napsal:

  br.Pospíšilíku, vidím že se míjíme v pochopení Boží církve. Ty pravděpodobně dáváš rovnítko mezi CASD a Boží církev a já ji spíše vnímám jako tu neviditelnou Boží církev napříč našimi pozemskými církvemi a náboženstvími. Takže jednoduše nečekám, že se jednoho dne ti spravedliví z jiných církví zvednou a začnou chodit k nám. Pokud budeš zkoumat naše učení, jistě také najdeš nějaké mouchy. Od toho jsme reformační církev, abychom to byli schopni dořešit a nelpět slepě na tradici. Na to jsme příliš mladá církev. Mimochodem mám přítele z pravoslavné církve a on to vidí podobně jako ty. Jen čeká, že všichni půjdou k nim, protože jsou oni ta pravá církev (jak jinak) Reagoval jsem v diskuzi jen proto, že jsem u PC tiše jásal 🙂 nad článkem br.Pavlíka a komentáře pod ním působily trochu jako studená (sektářská) sprcha.

 16. Alan Červenák napsal:

  Br. Pospíšilík svému příspěvku opravdu nasadil korunu, když napsal „my máme pravdu, nám bylo svěřeno hlásat evangelium″. Takovéto hloupé výroky jsou ukázkou přezíravého, pohrdavého postoje vůči Bohu a ostatním křesťanům. Bratře, našeho Pána Ježíše nemůžeme vlastnit, protože pravdou je on! A evangelium bylo svěřeno všem křesťanům, aby jej hlásali. Kde jsi přišel na to, že jenom adventisté kážou Krista!? Měl by ses naučit pokoře před Pánem, dřív než na tento blog budeš chtít psát. Jinak dávám palec nahoru 😎 Rudolfově reakci na Tvůj namyšlený příspěvek.

 17. Rudolf napsal:

  Milý bratře Pospíšilíku
  děkuji za Tvé laskavé vysvětlení,každý máme svou pravdu!Křesťanská láska a věrnost Bohu jsou spojené nádoby!Zákonictví,zásadovost,studený odchov,kamenná tvář bez prakťického křesťanství je k ničemu a kř.láska bez poslušnosti Bohu také!Žel mnozí z nás to aplikuji ke své škodě zcela jinak,o kř.lásce a pomoci druhým jen mluví a bazírují na zákonu a to je také špatně!Když se vše bude dělat s citem a láskou bude mít i zákon jinou příchuť!Učme se od samého Krista,On sám je nám nejlepším vzorem!Pokud chceme druhé získat,neurážejme je,mějme je v úctě,ctěme je i když mají jiný názor!Jejich čas ještě přijde!Pán Tě provázej a opatruj!

 18. Zdelen napsal:

  Milý br. J.Pospíšilíku,
  „My máme pravdu“ – to je nešťastné vyjádření. Nemůžeme vlastnit pravdu.
  Pokud se nad tím zamyslíme a biblicky – Ježíš říká „Ja jsem ta Pravda“. Tento styl vyjadřování může vest k duchovní pýše. Ale, je docela možné, že jsi to nemyslel tak jak jsi to napsal.

 19. Jirka Pospíšilík napsal:

  Milý bratře Rudolfe,
  Tvá životní zkušenost je asi tak živá, že jsi mi moc neporozuměl. Když jsem byl v SSM, tak tam bylo spousty dobrých a obětavých lidí a dělaly se dobré věci, které možná ani dnes naše církev nedělá (úklidy, čištění přírody od odpadků…)a přesto to byl špatný systém. Kdyby nepřišla revoluce, tak bych byl podveden a Krista mého Spasitele bych nepoznal. V práci mým nadřízeným byl signatář Charty 77 a on nenapadal lidi, ale bavili jsme se o systému.
  Mám přátele a kamarády v mnoha církvích. Dotkl jsi se důležitého principu – lásky a obětavosti pro druhé. A já jsem se dotkl druhého principu být věrný Bohu a dodržovat Jeho zákony a nařízení. A pokud mám rád své bližní v jiných církvích, tak jim neřeknu pravdu? Já se bavím o podvodném postupu nepřítele spasení, který pronikl do církví. Bratře, jde o záchranu života k životu věčnému. Dnes se zdá, že plujeme na jedné lodi, ale v budoucnosti tomu tak nebude. To nejsou mé názory, ale tak je to v kontextu Písma (kniha Zjevení, Matouš kap. 24 aj.) a spisů Ellen White (např. Velký spor věků).
  Omlouvám se, píšu trochu heslovitě, protože se bojím, aby nebylo na těchto stránkách přepospíšilíkováno. Snad jsem odstranil nepochopení a rozhořčení. Přeji vše dobré. Jirka Pospíšilík

 20. Jirka Pospíšilík napsal:

  Bratře Kopero,
  já Ti rozumím a souhlasím s Tebou. Proč? Protože jsi nepochopil pointu mého příspěvku. Podstatou je, že nepíšu o lidech, ale o systému, o církvi jako organizaci. Tak jako za socializmu byli v KSČ skvělí lidé, ale byli podvedeni a věřili utopii a celý národ musel povinně žít v souladu s tímto podvodem. Tak i ve všech církvích jsou skvělí a věrní křesťané. Tyto církve mají svou věrouku a také tradice…Mnohé věroučné body jsou výmysly lidí a odporují Božímu slovu. Jako neděle, panna Marie jako spasitel, odpustky, desatero přibito na kříži, peklo, věčný život duše… Takže jak je ve 24. kapitole Matouše napsáno: dejte si pozor, abyste nebyli podvedeni. Ellen White píše, že Bůh neodsuzuje člověka, pokud v oklamání něco dodržuje. Ale odsuzuje člověka, který zamítne pravdu, když se ji doví ohledně bludu, kterému věřil.
  Na počátku Bůh zamítl židovský národ jako zvěstovatele křesťanství. Jejich poselství (věrouka), byla tak zvrácená, že ukřižovali Mesiáše na kterého čekali a čekají dodnes a pak ukamenovali Štěpána. Vznikla prvoapoštolská církev a začaly tam pronikat po staletí bludy. Dějiny reformace odstraňovaly tyto bludy a očišťovala se věrouka. V roce 1844 znělo i poselství třetího anděla aby lidé vyšli z těchto církví a vznikla naše církev jak jsem psal. Poselství třetího anděla je, aby tito Tví a mí skvělí a věrní křesťané v působení Ducha svatého poznali pravdu a odmítli lež. Pokud se to stane, tak nemohou zůstat v tom starém systému – církvi a zákonitě z ní vyjdou. A my jako členové Boží církve máme tu čest a povinnost jim to říci. Plno mých dobrých přátel a kamarádů jsou v jiných církvích a já se za ně modlím a prosím, aby je Pán oslovil. A trpělivě čekám na vhodný okamžik. Krůček po krůčku přináším pravdu.
  Takhle to ale nepůjde do nekonečna. Jednoho dne bude obyvatelstvo celé planety rozděleno do dvou skupin Boží lid naplněn Božím duchem a nevěrný lid naplněn satanovým duchem. Předtím ale bude mocně hlásáno Boží slovo. Kdo zůstane v podvodném systému, nebude naplněn Božím duchem. Velmi hezky je to popsáno ve Velkém sporu věků. My máme být věrní Bohu. Proto je důležité číst Písmo, abychom poznali pravdu a nedodržovali lidské výmysly.
  Snad je to teď jasnější. Přeji radost a pokoj. Jirka Pospíšilík

 21. Rudolf napsal:

  Vážený br.Pospíšilíku,
  Váš příspěvek opravdu nemá chybu,nechte laskavě ostatní církve napokoji,nic o nich nevíte.Možná ovládáte kř.teorii,praxe u mnohých v casd velice pokulhává,zažil jsem to za mnoho let v církvi osobně,proto vím o čem píši.Nenapadejte laskavě jiné církve,možná pomáhají jiným lidem více mezitím co tady diskutujete! Umíte velice krásně diskutovat ale žel adv.praxe v terénu je mnohde poněkud žalostná.V den kdy křesťané přestanou hořet prakťickou láskou ostatní zemřou chladem!Mohl bych se tu rozepsat a položit fakta ale nemá to cenu ani smysl.Nechci být zraňován a ani nechci zraňovat!Nemít opravdové přátelé v ostatních církvích, jsem dnes bezdomovec!Proto jsem velice citlivý na takové výpady.Nemají tu co pohledávat!Mějte prosím úctu ke každému člověku!Určitě by nebylo na místě zde nadávat na casd, proto prosím,nedělejte to ani obráceně!Takovým způsobem nelze pracovat!Není to křestanské a ani by tak nečinil Kristus,děkuji Vám za pochopení.

 22. Pavel Kopera napsal:

  Bratře Pospíšilíku, dovolím si nesouhlasit s Tvým příspěvkem. Myslím, že naštěstí stále platí biblické Mat 18:20 a platí to napříč našimi pozemskými círvemi. Mám přátelé i v jiných společenstvích a věř tomu nebo ne, mají živou zkušenost s Bohem, přestože dle Tvé teorie by ji mít neměli. Možná, že je tak mnoho církví, protože my lidé jsme tak různí a máme tedy různé cesty k Bohu. Ale pokud máme společný cíl, můžeme se společně potkat tam někde u „Ježíšových nohou“. Přeji to nám všem.

 23. Jirka Pospíšilík napsal:

  Bratře Pavlíku,
  nevím, zda se dá dělat takovýto závěr, že potřebujeme Petrovo procitnutí, abychom byli přátelští a nepodezíraví vůči ostatním církvím.
  Současný stav církví a pohané v dobách apoštolů je trochu jiná situace. Spíše bych současné církve přirovnal k židům, kteří měli poznání Mesiáše a Boží slovo, ale ztratili pohled na Krista a na Boží slovo a proto jim bylo duchovní vedení odňato. Vznikla prvoapoštolská křesťanská církev – Boží církev. Křesťané byli pronásledováni a když viděl satan, že každým mrtvým křesťanem jich přibývá stále více, změnil taktiku a vnesl lži do církve. O tom mluví už apoštol Pavel o synu nepravosti. Tak vznikl podvodný křesťanský papežský systém. Ale Bůh také konal a započaly dějiny reformace. Wiklef, Hus, Luther, Kalvín, Wesley až rok 1844 a vznik CASD. V toku těchto církevních dějin vznikaly reformované církve, které ustrnuly a vznikaly další a další, které krok za krokem odstraňovaly nepravosti z církve, které tam vneslo papežství. Naše církev, jak věříme je Boží církví a stojí na posledním článku reformace. Naše církev odstranila poslední lži a přijala sobotu, Boží soud, rok 1844, Trojandělské poselství, učení o Svatyni…
  Takže stojí tedy otázka jak je to s církvemi, které ustrnuly a přestaly se vyvíjet? Tak jako poslání židů bylo dáno jiným, tak také poslání těchto církví bylo dáno jiným. To co padlo, není požehnáno. To co neroste a nevyvíjí se, odumírá a hyne. Tak i tyto církve. Mnohé církve se opět vrací pod jho katolické církve a jejich osud je zpečetěn jako nevěstka Babylóna – katolické církve, která padla a s ní padnou i ostatní církve. O tom je trojandělské poselství. Proto výzva třetího anděla: Vyjděte z něho lide můj, je výzva pro lid z těchto umírajících církví. My máme hlásat toto poselství a přinášet je „pohanům“ v jiných církvích. Je jeden ovčinec – jedna církev a mnoho ovcí mimo ni. Máme tedy ty ovce hledat a přinášet jim adventní pravdu.
  Také v knize Zjevení, v dopisech sedmi církvím je tento reformační proces zaznamenán a Pán je chválí, ale ke každé církvi něco má a pokud to neodstraní, tak ji zavrhne.
  Je mnoho věrných v těchto církvích, ale pokud nepřijmou pravdu, nemohou mít podíl na věčném životě. Pán Ježíš ve 24. kapitole Matoušova evangelia to říká jasně. Dejte si pozor, abyste nebyli podvedeni.. vyšlo mnoho falešných proroků… A proto jim musíme přinášet pravdu o sobotě o soudu o Svatyni o platnosti desatera.., , aby mohli vyjít z těchto církví a přijít do Boží církve.
  Tyto církve dobrovolně vstupují pod jho katolické církve, desatero přibili na kříž a tudíž ani nemohou vyznat sobotu jako památník stvoření. Tedy neslouží ani Zákonodárci a ani Stvořiteli. Jsou tam věrní, ale podvedení. A ty je potřeba vyvést jako Lota ze Sodomy a Gomory. A to je naše poslání. Takto hovoří Písmo i Duch prorocký.
  V sobotní škole studujeme Pavlovy listy Tesalonickým. A co se v nich píše, co dělali? Odkrývali falešné náboženství židů a pohanů, vyváděli je z těchto církví a přiváděli je do Boží církve. Oni neříkali, že i ostatní církve jsou Boží a že je v nich Duch Boží a Boží požehnání,
  Všichni potřebujme Petrovo obrácení, ale důležité je být Bohu věrný. My máme pravdu, nám bylo svěřeno evangelium a to máme hlásat. Pak je otázka obezřetnosti při spolupráci s jinými církvemi. Být milí a přátelští neznamená nechat tyto bližní v nevědomosti a nechat je zahynout. Být milí a přátelští znamená mít touhu zvěstovat Boží poselství pro tento lid a mít touhu, aby byli spaseni. Aby mohli být naplněni Duchem svatým tak, jak se to stalo pohanům při Petrově návštěvě, když jim kázal Krista.
  Přeji radost a pokoj. Jirka Pospíšilík

 24. Jurica Jaroslav napsal:

  Ježíš Kristus řekl, že D. sv. bude dán tomu, kdo o něj prosí. Lk 11,13. Dále čti Sk 5,32 a J 14,15-17. Z toho vyplývá, že žádný člověk nemůže dostat dar D. sv. v jeho plnosti bez Ježíše Krista a jeho přímluvy u Otce. A nakonec Sk 2,38.39. Z uvedeného je zřejmé, že D. sv. a jeho dary nejsou rozdávány či rozsívány plným „priehrštím“ všem společenstvím a na všechny lidí. Ap. Petr nešel k pohanům učit se, ale šel zvěstovat evangelium!! (Sk 11,18) Kde kupovalo 5 bláznivých panen olej (D. sv.) pro své lampy? Přemýšlím, zda je možné např. obdržet dar D. sv. mezi sochami model u univerzální církve při společné novoroční ekumenické mši? Z Písma víme, že modly se Bohu protiví.
  Jaroslav Juřica, http://www.zrajedoraje.cz

 25. Zdelen napsal:

  To je zajímavá myšlenka. Už je to dávno co jsem slyšel myšlenku v nadsázce: „Misionář musí zapomenout to co se naučil ve škole a znovu se učit v místě (v terénu) kde začíná působit.“ Nad tímto se potřebují zamyslet ti, kteří přijíždějí „misionovat“ k nám do česka nebo slovenska bokem církve. Zvláště mám na mysli situaci, kdy kolem těchto misionářu vznikne skupinka věrných a to je vše. Pro lidi z venku je to pokrm ( pokud je aspoň biblicky snesitelný) tak hutný, že ho nejsou schopni spolykat. Pokud je možné sledovat tato setkání tak je to téměř stejná sestava, ať své „konference“ („stanová shromáždění“) přesouvají na kterékoliv místo. Zajímavé je,že jsou ochotni cestovat Xkm než by prožili sdílení se ve svém vlastním sboru.Ta obětavost je obdivuhodná, škoda,že na nesprávném místě. Možná je to tím, že v našich zemích jsme zatížení historicky partizánským odbojem. Takováto seskupení projevují nepřátelský postoj k jiným církvím, používají Boží Slova spíše jako „kartáč“. Svůj způsob práce dělají „přes kopírák“. Nedávno jsem měl možnost zhlédnout diskuzi na stránkách břeclavského sboru. Jedna sestra je tam „čistila“ za jejich iniciativu ve prospěch okolních lidí. Škoda, že v sobotní škole studujime bibli nyní na aktuální téma. Naučíme se „být tu pro lidi“ – „né lidi pro nás“. Vybrat si musí každý sám. Možná, že nám to někdy zaskřípe, ale cílem by mohlo být vzájemné porozumění, hledání společného postupu. Snad máme aspoň společný cíl?

Zanechej komentář