Potvrzení postoje Církve adventistů sedmého dne k očkování na covid-19

25. října 2021

Tento dokument byl vytvořen vedením Generální konference, Biblickým badatelským institutem, oddělením zdraví a oddělením náboženské svobody při GK, právním oddělením při GK a Lékařskou fakultou University Loma Linda. Navazuje na prohlášení o očkování, které bylo odhlasováno v dubnu 2015 a potvrzeno jak tímto posledním prohlášením, tak informacemi o vakcinaci na covid-19 vydanými dne 22. prosince 2020 https://www.casd.cz/wp- content/uploads/2021/05/vakciny-proti-covid-19-otazky-a-odpovedi.pdf

Uprostřed této krize a rozvratu je Církev adventistů sedmého dne odhodlána plnit své poslání vyvyšovat Krista, jeho Slovo, jeho spravedlnost, hlásat světu trojandělské poselství, aby se lidé mohli připravit díky moci Ducha svatého na Ježíšův brzký příchod. Zdravotní poselství je pravou rukou evangelia, a proto zdravý životní styl byl a je nedílnou součástí věrouky církve adventistů od doby vzniku až do současnosti. Jsme odhodláni žít, hlásat a podporovat zdravý životní styl jako výraz holistického adventistického poselství o zdraví, které bylo církvi svěřeno. Adventistické zdravotní studie potvrdily jednoznačné výhody, jako je delší a kvalitnější život, díky dodržování těchto zdravotních postupů. Zahrnuje to vyváženou vegetariánskou stravu, cvičení, pití dostatečného množství vody, pravidelný pohyb, šetrné vystavování se slunečnímu záření, čerstvý vzduch, zdržení se alkoholu, tabáku a jiných škodlivých látek, dostatek odpočinku a spánku, a co je obzvlášť důležité – důvěra v Boha. Tyto postupy posilují a udržují zdravou imunitu. Vedle těchto výhod, které vyplývají ze zdravého životního stylu, církev zdůrazňuje a doporučuje zodpovědné používání očkovacích látek jako důležité opatření k zachování veřejného zdraví obzvláště během pandemie. Církev zároveňrespektuje právo jednotlivce na svobodnou volbu u těch, kteří se rozhodnou, nenechat se naočkovat. (https://www.adventist.org/official-statements/immunization/)

Pandemie covidu-19 představuje největší zdravotní krizi za sto let. Ničí životy obyvatel po celém světě a vážně zasahuje do fyzického, duchovního, duševního, emočního a vztahového zdraví. Kvůli ní dochází k izolaci, opakujícím se vlnám nákazy, k ekonomickému rozkladu i k úmrtím. Jsme konfrontováni se zaváděním opatření ke zmírnění následků, jako je nošení roušek, dodržování dostatečného odstupu, mytí rukou, společně svčasným testováním a vyhledáváním kontaktů, které se staly součástí našeho běžného života.

Současný postoj církve k očkování a k očkovacím látkám včetně očkování proti covidu-19 navazuje na poznatky všeobecného zdravotního poselství, které adventisté sedmého dne podporovali již v počátcích tohoto hnutí a které mají dostatečnou oporu v Písmu i spisech Ellen G. Whiteové a týkají se předcházení onemocnění. Jako církev prosazujeme efektivní spolupůsobení zdravého životního stylu a odpovědného očkování již více než sto let. Ve světle celosvětového rozsahu pandemie, úmrtí, postižení a dlouhodobých následků, které covid-19 způsobuje a jež se objevují ve všech věkových skupinách, motivujeme naše členy, aby zvážili odpovědné očkování, podporu a usnadnění rozvinutí toho, čemu se říká skupinová imunita (již existující komunitní imunita přibližně 80 procent populace či více v důsledku předchozí infekce a/nebo očkování). Jsme si vědomi toho, že očkovací látky mohou mít vedlejší účinky, které mohou být v malém procentu závažné a v ojedinělých případech i smrtelné. Žádná vakcína není účinná stoprocentně. Proto je třeba, aby se důkladně zvážila rizika očkování oproti rizikům plynoucím z nákazy covidem-19. Imunita získaná jak přirozenou infekcí, tak očkováním je časově omezená a může být potřeba podání „posilujících“ dávek. Přijetí posilující dávky na doporučení poskytovatele zdravotní péče může napomoci osobnímu i veřejnému zdraví. Potřeba další posilující dávky neznamená, že očkovací látka selhala, ale bere se v potaz úroveň protilátek, které mohou postupem času klesat.

Církev adventistů sedmého dne respektuje svobodu každého jednotlivce, aby odpovědně rozhodoval o svém zdraví. Jelikož jsou naše těla chrámem Ducha svatého a náležíme Kristu jak stvořením, tak vykoupením, měli bychom v otázce očkování proti covidu-19 hledat Boží vůli. Rozhodnutí, zda si vakcínu vezmeme, či ne, není otázkou spasení ani není spojeno, jak někteří naznačují, se znamením šelmy. Je to věc osobního rozhodnutí. [2] Pevně věříme, že v otázkáchosobního přesvědčení je nutné nechat se vést Božím slovem, svým svědomím a informovaným úsudkem. Při zvažování různých variant bychom měli vzít v úvahu, že výhody očkování přesahují jednotlivce a chrání místní i širší globální společnost. Po osobním prozkoumání této otázky ze všech stran, po zvážení své vlastní unikátní zdravotní situace, po vyhledání rady od lékaře a modlitbě by měl jedinec po dohodě se svým zdravotním poradcem/lékařem dospět k nejlepší možné volbě (viz 1. list Korintským 6,19.20; Žalm 32,8; Přísloví 11,14; Jakub 1,5; Izajáš 58,11). Jak to potvrzují informace Generální konference Církve adventistů sedmého dne ohledně očkování proti covidu-19 vydané 18. prosince 2020 a vycházející z prohlášení o očkování z roku 2015:

„ROZHODNUTÍ NECHAT SE NAOČKOVAT, ČI NIKOLI JE VOLBOU KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A MĚLO BY BÝT PŘIJATO PO KONZULTACI S POSKYTOVATELEM ZDRAVOTNÍ PÉČE. JE DŮLEŽITÉ OSOBNĚ TOTO TÉMA PROZKOUMAT. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SPOLÉHÁME NA DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH BIBLICKÝCH PRINCIPŮ, NA DUCHA PROROCTVÍ A NA BOŽÍ VEDENÍ V NAŠICH ŽIVOTECH, KTERÉ PŘINESE KLID A JISTOTU DO NAŠEHO ROZHODOVÁNÍ.“ (https://www.healthministries.com/covid-19-vaccines-addressing- concerns-offering-counsel/)

Země a společnosti po celém světě nedávno čelily nařízením ohledně veřejného zdraví v různých formách. Ty byly zavedeny jako ochrana na základě pochopení, že zdraví společenství je hlavním faktorem pro zdraví jednotlivce i při snížené odolnosti.

Postupy v oblasti veřejného zdraví byly nařízeny již od Mojžíšových dob a pravděpodobně i dříve. Mezi nejnovější příklady nařízených postupů v oblasti veřejného zdraví patří zákaz kouření v letadlech a používání bezpečnostních pásů jako všeobecný požadavek pro všechna motorová vozidla. Za posledních 120 let bylo zavedeno povinné očkování proti pravým neštovicím v celé populaci obyvatel Spojených států a v dalších jiných zemích po celém světě, což vedlo k tomu, že v současné době je svět bez pravých neštovic. Očkováním se podařilo dostat pod kontrolu i řadu dalších infekčních nemocí a bylo nařízeno očkování i proti jiným nemocem (jako např. dětská obrna, spalničky, záškrt). Misionáři adventistů sedmého dne byli ve 30. letech 20. století církví jako zaměstnavatelem instruováni, aby se nechali očkovat proti neštovicím a břišnímu tyfu. Tyto požadavky byly v průběhu let obecně sdíleny v oficiálních publikacích církve a členové církve tyto požadavky přijímali celkem pozitivně. I dnes trvá požadavek na misionáře, aby se nechali vhodně a zodpovědně naočkovat. Ellen Whiteová během svého života nezanechala žádný komentář týkající se náboženské svobody v otázce nařízeného očkování. Jasně a lépe, než většina lidí rozuměla holistickému zdravotnímu poselství, které bylo svěřeno církvi.

Církev adventistů sedmého dne se nestaví proti zdravotním nařízením vlády k zajištění veřejné bezpečnosti. Podřízení se vládní autoritě je biblickým principem, pokud nejde o konflikt sposlušností vůči Bohu (Matouš 22,21; Římanům 13,1–7). Vmnoha případech Církev adventistů sedmého dne podporovala vládní nařízení, když šlo o zdravotní a bezpečnostní otázky. Když jde o očkování proti covidu-19, věříme, že jednotlivci mají právo formulovat a bránit své přesvědčení, ať už ve prospěch očkování, či proti němu. Nařízení obvykle dovolují výjimky kvůli náboženskému přesvědčení jedince či kvůli jeho zdravotnímu stavu. Tam, kde je testování rozšířeno a dostupné, si mohou jedinci vybrat namísto očkování testování, je-li vyžadováno.

Oddělení náboženské svobody při Generální konferenci (PARL) považuje covid-19 za krizi veřejného zdraví a podle toho nahlíží na otázku očkování. PARL poskytuje podporu a pomoc členům, kteří zachovávají náboženské učení a věrouku církve, jak je vyjádřena ve věroučném systému a v jejich závazných postupech (a také pro jiné věřící skupiny). Uznáváme, že občas mohou mít naši členové osobní obavy a přesvědčení svého svědomí, které jdou za učení a postoje církve. V tomto případě udělají vedoucí oddělení náboženské svobody církve, co mohou, aby poskytli podporu a radu na osobní bázi, ne však jako postoj církve, ale členům někdy pomáhají napsat jejich vlastní návrh na urovnání neshod se zaměstnavateli a dalšími. Aby se však vyhnula zmatkům o tom, jaký je vlastně postoj církve, bude za daných okolností platit, že církev nebude chtít, aby se tato obhajoba člena projevila ve veřejné korespondenci a komunikaci. Je důležité, aby si církev zachovala schopnost vyjadřovat se k otázkám, které jsou ústředním bodem její věrouky a identity, aby její vliv nebyl oslabován prosazováním osobních názorů a plánů, které nejsou hlavním tématem evangelia a prorockých témat, jež nese.

Církev adventistů sedmého dne je po konzultaci soddělením zdraví GK a oddělením náboženské svobody GK přesvědčena, že všeobecně prováděné očkovací programy jsou důležité pro bezpečnost a zdraví našich členů i širšího společenství. Proto není vhodné odvolávat se na náboženskou svobodu, když jde o náminky vůči vládním nařízením čiprogramům zaměstnavatelů, jejichž cílem je chránit zdraví a bezpečnost jejich společenství.

To byl všeobecný postoj CASD v minulém století od doby, kdy byly vytvořeny moderní očkovací programy. Pokud bychom použili zdroje naší náboženské svobody ahájili ji v takovémto osobním rozhodnutí, věříme, že bychom tím oslabili postoj náboženské svobody v očích vlády i veřejnosti. Takovéto úsilí by snížilo pravděpodobnost, že by tyto argumenty mohly být vyslyšeny a oceněny, když budou použity v záležitostech uctívání a náboženské praxe. Chápeme, že někteří naši členové mají na věc jiný názor, a jejich přesvědčení respektujeme. Mohou mít někdy práva, kterých se mohou domáhat na základě zákona, a my jim poukážeme na materiály a zdroje, které jim v tom mohou pomoci, ale nemůžeme se přímo zapojit do tohoto osobního úsilí v jejich prospěch.

Jakou odpověď dala Lékařská fakulta University Loma Linda (LLUH), jedna z našich nejvýznačnějších církevních medicínských center během této pandemie? V současnosti je naočkováno 90 procent studentů LLUH a 97 procent našich lékařů. Je však možné odmítnout očkování z náboženských důvodů u těch, kteří jsou silně proti očkování, ale musí se každý týden podřídit testování. Ve výsledku významně poklesl od prosince 2020 počet hlášení covidu- 19 mezi studenty a zaměstnanci.

To, na čem bude během této pandemie i po ní skutečně záležet, je skutečnost, jak se k sobě budeme navzájem především v církvi, ale i v širší společnosti chovat. V Kristově těle by neměla přebývat zloba, stigmatizace nebo očerňování. Musíme se k sobě navzájem chovat s respektem, láskou a soucitem.

Místo toho, abychom se zaměřovali na své vlastní přesvědčení, měli bychom se více přiblížit ve vztahu ke Kristu i k lidem okolo. Měli bychom se cvičit ve vzájemném povzbuzování a přinášení naděje lidem ve světě, když jim neseme důležité Boží poselství tří andělů a to, že očekáváme brzký Kristův příchod. Měli bychom pracovat na tom, abychom byli v našich sborech aktivnější a nevytvářeli rozkol v širším těle církve. Jako adventisté máme být ostatním příkladem a mít na paměti, že vesmír nás sleduje.

Je důležité, abychom se jeden o druhého starali a ve svých postojích a činech brali ohled na druhé. To se týká i snahy bránit šíření smrtelných nemocí. Ať už se necháte očkovat, či nikoliv, mějte lásku jedni k druhým a milujte své bližní jako sami sebe. Pak můžeme společně jít kupředu s vírou, „snášet se navzájem v lásce“ a dbát na radu z nebe: „usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje“ (Efezským 4,2.3). Kristus nás vyzývá, abychom se nebáli a svou jistotu vložili na něj, protože nás nic nemůže oddělit od jeho lásky (Římanům 8,31–39). „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnut a neopustí tě; neboj se a neděs“ (5. Mojžíšova 31,8 a také Jan 16,33). Vkládejme svou naději v Ježíše a povzbuzujme se v něm, neboť On přemohl svět!

Jako celosvětová organizace se Církev adventistů sedmého dne nebude ani nemůže vyjadřovat právním nařízením a okolnostem očkování, které mohou být vyžadovány ve více než 200 zemích světa, kde církev působí. U každého národního zákona je potřeba zvážit možnosti a dostupnosti výjimky z náboženských důvodů pro ty, kteří mají vážné výhrady svědomíkočkování proti covidu-19. Církev adventistů sedmého dne nehájí náboženské výjimky očkování jak na národní, tak mezinárodní scéně a vnímá očkování na základě Bible i spisů Ellen G. Whiteové, jak je to vyjádřeno v tomto prohlášení.

Odkazy a zdroje:

  • https://www.adventist.org/guidelines/immunization/
  • https://www.healthministries.com/covid-19-vaccines-addressing-concerns-offering-counsel/
  • https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
  • https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-and-research.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Fscience-and-research.html
  • https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
  • https://www.paho.org/en/covid-19-vaccines/frequently-asked-questions-covid-19-vaccines
  • Vaccine effectiveness against hospitalization, in Israel. Lancet 2021.
  • Vaccine effectiveness against infections, severe infections, and deaths, inItaly. Vaccines 2021.
  • Vaccine effectiveness in U.S. health care personnel. New England Journal ofMedicine 2021.
  • Pfizer vaccine safety. New England Journal of Medicine 2021.

[1] (Titulek) Proces vzniku tohoto dokumentu zahrnoval konzultace mezi nejrůznějšími církevními subjekty a specialisty zastupujících celosvětovou církev.

[2] Udělali bychom dobře, kdybychom pamatovali na to, že Bůh dal Adamovi a Evě v zahradě Eden svobodu volby, i když tato volba měla vážné důsledky.